2012/11/20

تبدیل تهدید به فرصت

Posted in عمومی در 14:33 توسط ابک


البته مسئولین محترم توجه داشته باشند که تبدیل تهدیدهای ملی به فرصتهای شخصی افتخار کردن ندارد.

Advertisements