2012/01/15

آموزش آمار

Posted in عمومی در 10:59 توسط ابک


از لحاظ علمی امکان اینکه دو یا چند گروه مختلف در یک جامعه آماری دارای فراوانی 99 درصد باشند وجود ندارد (البته علم آمار هنوز بومی سازی نشده)

Advertisements